xov tooj cua YEEJKAVTSWJ12XEEM

xov tooj cua nrov thoob qab ntuj yog peb hmoob lub xov tooj cua qhia tshuaj ntsuab thiab hmoob tej txuj ci, yog tias koj los yog koj muaj neeg muaj mob muaj nkeeg ho tuaj peb sib cog kawm thiab sib cog qhia.

 Xov Tooj Cua yeejkavtswj12xeem 

 

 Tus Xov Tooj Yog: 712-432-2838 Pin 0 *1 Tham

Chav Tso Tej Tshuaj Qhia tag: 712-432-2838 pin 1

Chav Tso Tej Txuj cia Qhia Tag :712-432-2838 Pin 2


Nyob zoo ib tsoom niam tsoom txiv nrog rau ib tsoom phoojywg txhua tus. Xov tooj cua YKT zoo siab txais tos koj nrog rau ib tsoom phooj ywg, Tuaj koom nrog peb nyob rau saum huab cua txhua lub caij nyoog (24/7).

Peb xov tooj cua YKT tsim los rau koj thiab kuv uas yog peb hmoob txhua leej txhua tus tsis hais tus hlob tus yau, Tus laus tus hluas tib si.
Xov tooj cua yuav loj hlob mus lawm yav tom ntej los yuav yog muaj ib tsoom phoojywg sawv daws tuaj txhawb nqa, tsim kho, sib hlub sib pab, thiab sib koom tes.

Yam twg, los tshuav qhov twg uas peb tsis tau muaj, los yog ua tsis tau haum thiab tsis yog. Peb vam thiab cia siab hais tias nej yuav muaj lub siab dawb paug los pab qhia, Thiab los txhawb nqa kom Xov tooj cua ua tau zoo thiab haum sawv daws lub siab nyiam. Xov tooj cua muaj qhia tshuaj, tshawb fawb tshuaj los sib cog qhia thiab sib cog kawm nrog rau xov xwm, kawm peb hmoob tus ntawv Moj Kuab, Sab sij huam, Laj Fab Tswv Yim, hais dab neeg, neej neeg, kev sib kawm siv hmoob tej tshuaj ntsuab nrog rau lwm yam uas yog peb hmoob tej txuj ci.

Xov tooj cua tseem vam thiab cia siab hais tias koj yuav muab koj lub caij nyoog tseem ceeb nrog rau koj tej txuj ci tuaj txhawb nqa peb Xov tooj cua no mus lawm tom ntej.  

                                            Xov Tooj Cua Txoj Cai:
                                            Conference regulations
                                    *** : Lus Txwv Xov Tseg: Warning***


  1. Tsis pub tuaj sib cav, sib ceg, thiab sib thuam 
  2. Tsis pub hais lus xyav npe, tuav npe rau ib tug twg, thaum piav dab neeg ,hais kwv txhiaj los yog hais  lwm yam.
  3. Tsis pub tham txog lwm lub xov tooj cua lub koob lub npe Tsis pub tham kev pleev yis( xws li qhov quav qhov zis) nyob rau saum huab cua. 
  4. Tsis pub ib tug twg tseem muaj txij nkawm tuaj sib tso dag rau saum huab cua no.(apply rau txiv neej  thiab pojniam tag nrho)
  5. peb xov tooj cua tsim los kho tsev neeg Hmoob kom noj qab haus huv tsis yog tsim los ua kev puas ntsoog ntawm cuab yim neej.
  6. TSHWJ XEEB TSIS PUB COV DJ TUAJ HAIS LUS THUAM LOS YOG NROG LWM TUS THUAM IB LEEG TWG RAU HAUV NO.


Kawg no zoo siab koj tuaj txog nov, peb yog Hmoob caw koj los koom peb thiab saib peb tej txuj ci, Yam zoo ho nrog qhuas, Qhov twg tsis zoo ho nrog pab cuam tswv yim rau, Peb zoo siab txais txhua yam tswv yim los ntxiv.Npaj siab qhia rau lwm tus kom tuaj koom peb tuaj saib thiab tuaj nyeem tej uas peb tau npaj tseg rau hauv no rau ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa tau tuaj xyuas, Tuaj nyeem, Peb tseem yuav npaj ntau yam tuaj ntxiv!!


Conditions of Use and Important Information: This information is meant to supplement, not replace advice from your doctor or healthcare provider and is not meant to cover all possible uses, precautions, interactions or adverse effects. This information may not fit your specific health circumstances. Never delay or disregard seeking professional medical advice from your doctor or other qualified health care provider because of something you have read on Web. You should always speak with your doctor or health care professional before you start, stop, or change any prescribed part of your health care plan or treatment and to determine what course of therapy is right for you.

*Lus Fab seeb tseem ceeb thiab cov lus hais los no tsuas los ntxiv kev siv txog tej dej tej tshuaj uas nyob rau hauv peb lub chaw vas sab no: Tej dej tshuaj uas peb qhia thiab nyob rau hauv no tsuas yog los kom nej siv ntxiv rau tej tshuaj uas yog koj tus kws kho mob sau ntawv rau koj mus yuav los noj xwb, Tsis tau kom koj muab cov tshuaj peb qhia no los hloov koj tus kws kho mob  tej tshuaj uas nws sau ntawv rau koj mus yuav thiab  tsis tau txhais tias yuav  kho zoo tag nrho txhua yam mob.

Ceev faj rau tej daj tshuaj uas yuav ua mob rau koj thiab thaum koj ho muab noj nrog rau koj tus kws kho mob cov tshuaj uas sau ntawv yuav nrog rau tus mob yuav tig zoo li cas rau koj. Txhua yam tshuaj ntsuab qhia hauv no yuav tsis zoo tag txhua yam mob vim yog nyias muaj nyias nroj ntsha.Txawm koj ho siv tshuaj ntsuab lawm los koj yuav tau mus ntsib koj tus kws kho mob txog koj tej mob nkeeg, Tsis tag li koj yuav tsum tau noog koj tus kws kho mob ua ntej koj yuav  pib siv los yog tsum  ib yam tshuaj  twg thiab yam twg thiab zoo haum rau koj.